Наградите Fantastic Performance 2020

(scroll down for English)

През януари Fantastic Service проведе вторите си годишни награди Fantastic Performance.

Тази традиция признава и отбелязва изключителните постижения на брилянтните хора, които работят във Fantastic Services.

Победителите в наградите Fantastic Performance за 2020-та година от отдел Service Experience са:

 • Мариета Лазарова (Outstanding Decline Improver) Тя успя да намери начин да запази повечето услуги при нас, дори след като бяха отказани.
 • Дарена Адамска (On-time Master Achiever) – Групата на франчайзополучателите, с които тя работи, е имала най-висок процент пристигане навреме.
 • Красимира Иванова  (Feedback Growth Booster) – Най-висок процент на обратна връзка сред франчайзополучателите, с които е работила през годината.
 • Иванка Григорова (The SExperience Hero) – Гласувана от колегите за най-ценния, въздействащ, способен Performance Manager.

Победителите в наградите Fantastic Performance за 2020-та година от отдел Customer Service са:

 • Пламен Георгиев – Награда „Consider it done“ – Taskmaster
 • Катя Русева – „Chief Happiness Director“ –  най-позитивният агент в CS
 • Иван Аксийски – Награда за най-много спасени поръчани услуги
 • Ния Петрова – Награда за най-много приключени задачи
 • Елена Варналиева – „Dashing Debut“ – най-продуктивен чат агент
 • Георги Антонов – The Whisper на клиента – гласува сред колегите като най-ефективен при конвертиране на негативни отзиви на клиенти

Почетни споменавания

Разбира се, всички експерти във Fantastic Services вършат чудесна работа, така че ето няколко почетни споменавания:

 • Гергана Велчева – Тя счупи рекорда (два пъти) за отзиви от клиенти, преобразувани от отрицателни в положителни на месец.
 • Габриела Петкова – Най-продуктивният чат агент в CS
 • Калина Таушанова – Най-отдаден да помогне на колегите си CS агент
 • Валентин Везиров – Най-продуктивният агент по CS
 • Димитър Димитров – Най-надежден агент по график

Back in January, Fantastic Service held its second annual Fantastic Performance Awards.
This tradition recognizes and celebrates the outstanding achievements of the brilliant people who work at Fantastic Services.

The winners of the 2020 Fantastic Performance Awards from Service Experience are:

 • Marieta Lazarova (Outstanding Decline Improver) – She tackled declines best from all PMs. She was able to find a way to keep most jobs with us even after being declined.
 • Darena Adamska (On-time Master Achiever) – The group of franchisees she’s working with had the highest percentage of fantastic arrival timing.
 • Krasimira Ivanova (Feedback Growth Booster) – Highest average feedback rate among the franchisees she’s working with for the year.
 • Ivanka Grigorova (The SExperience Hero) – Voted by the colleagues to be the most valuable, impactful, skilful, knowledgeable performance manager and being the one others look up to.

The winners of the 2020 Fantastic Performance Awards from Customer Service are:

 • Plamen Georgiev – „Consider It Done“ Award – taskmaster
 • Katya Ruseva – „Chief Happiness Director“ – most positive CS agent
 • Ivan Aksiyski – most saved jobs
 • Nia Petrova – most closed tasks
 • Elena Varnalieva – „Dashing Debut“ – best-performing quality and productivity chat agent
 • Georgi Antonov – The Client Whisper – voted among colleagues as most efficient in converting customer negative reviews

Honorable mentions – Going the EXTRA mile!

It goes without saying that all experts at Fantastic Services do great work so here are some honourable mentions:

 • Gergana Velcheva – She broke the record (twice) for most reviews converted from negative to positive per month.
 • Gabriela Petkova – Most productive Chat Agent in CS
 • Kalina Taushanova – The most helpful colleague in CS
 • Valentin Vezirov – Most productive CS agent
 • Dimitar Dimitrov – Most-reliable schedule agent

Публикувано в Новини & събития

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Включи се в дискусията

Back to Top